TűzvédelemMunkavédelemTűzoltó készülékekTűzoltó vízforrásokTűzoltó készülék, Tűzoltó tömlő, Tűzoltó sugárcső, Szerelvények, kiegészítők, Tűzcsapszekrény.Oktatás

 

TŰZOLTÓ KÉSZÜLÉKEK

A megelőzés egyik legfontosabb része a megfelelő tűzoltó készülék kiválasztása. A tűzoltó készüléket úgy kell megválasztani, hogy az adott létesítményben keletkező tűz oltására alkalmas legyen. Figyelembe kell venni azt is, hogy egy létesítményen belül többfajta tűzoltó készülék elhelyezésére is szükség lehet attól függően, hogy milyen az éghető anyag fizikai és égési jellemzője.

Fontos még az is, hogy a dolgozó ki legyen oktatva a tűzoltó készülék használatára. A tűzoltó készülék kezelését gyakorlati foglalkozáson kell elsajátíttatni. A megfelelő és rendszeresen karbantartott tűzoltó készülékek Önt nem csak a bírságtól kímélik meg, hanem egy tűzeset gyors és hatékony leküzdésében is jelentős szerepe van. A jól megválasztott tűzoltó készülékkel a kezdődő tüzet még annak kezdeti stádiumában meg lehet fékezni, így elkerülhető a nagyobb anyagi kár kialakulása.

Tűzoltó készülékek elhelyezése a létesítményekben
az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról kiadásáról szóló
9/2008. (II. 22.) ÖTM rendelet
5. rész Építmények tűzvédelmi követelményei,
építmények tűzvédelme
II. fejezet Építmények és szabadterek használati szabályai
20. Tűzoltó készülék, felszerelés pontja alapján


20.1. A létesítményben a 20.2. bekezdésben foglalt kivételektől eltekintve legalább egy darab, az ott keletkezhető tűz oltására alkalmas - a vonatkozó jogszabályban és szabványban foglalt követelményeknek megfelelő - tűzoltó készüléket kell elhelyezni. Az újonnan létesült építményekben, építményrészekben, a megváltozott rendeltetésű helyiségekben, helyiségcsoportokban, építményekben, valamint szabadtereken csak az érvényben lévő hatályos szabványok és jogszabályok szerint gyártott tűzoltó készülék tartható készenlétben

a) az "A" és "B" tűzveszélyességi osztályba tartozó helyiségekben, és veszélyességi övezetekben minden megkezdett 50 m2 alapterület után,

b) az "A" és "B" tűzveszélyességi osztályba tartozó építmények, és szabadterek a) pont hatálya alá nem eső részein - attól függően, hogy azok milyen tűzveszélyességi osztályúak - a c)-e) pontban foglaltak szerint,

c) a "C" tűzveszélyességi osztályba tartozó építmények, és szabadterek a) pont hatálya alá nem eső részein az - "A" és "B" tűzveszélyességi osztályba tartozó helyiség, valamint veszélyességi övezet területével csökkentett - alapterület minden megkezdett 200 m2-e után, de legalább szintenként,

d) a "D" tűzveszélyességi osztályba tartozó építmények, és szabadterek a) pont hatálya alá nem eső részein az - "A" és "B" tűzveszélyességi osztályba tartozó helyiség, valamint veszélyességi övezet területével csökkentett - alapterület minden megkezdett 600 m2-e után, de legalább szintenként,

e) az "E" tűzveszélyességi osztályba tartozó építmények, és szabadterek a) pont hatálya alá nem eső részein szükség szerint.

20.2. Ha jogszabály másként nem rendelkezik, nem kell tűzoltó készüléket elhelyezni a lakás céljára szolgáló építményekben és a hozzájuk tartozó szabad területeken, kivéve a lakóépületekben kialakított egyéb rendeltetésű (kereskedelmi, iroda stb.) helyiségeket, amelyek tekintetében - gazdálkodó, vagy rendeltetési egységenként - a 20.1. bekezdésben foglaltakat kell alkalmazni.


Tűzoltó készülékek elhelyezése üzemanyagtöltő állomásokon
az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról kiadásáról szóló
9/2008. (II. 22.) ÖTM rendelet
4. rész Tűzvédelmi műszaki követelmények,
Éghető folyadékok és gázok tárolása
VII. fejezet Üzemanyagtöltő állomás előírásai
14. Tűzoltó készülékek, eszközök és figyelmeztető
táblák pontja alapján

14.4. A töltőállomásokon
- 3 kútoszlopig 2 db,
- minden további megkezdett 3 kútoszlop után
legalább 1-1 db és legalább 34A és 144B jelű vizsgálati egységtűz oltására alkalmas tűzoltó készüléket kell elhelyezni a kútoszlopok, valamint legalább 1 db-ot a töltőakna közelében.

14.4.1. Önkiszolgáló töltőállomásokon minden kútoszlophoz 1 db, legalább 34A és 144B jelű vizsgálati egységtűz oltására alkalmas tűzoltó készüléket kell a kútoszlopok közelében elhelyezni.

14.4.2. 1 db, legalább 34A és 144B jelű vizsgálati egységtűz oltására és a C tűzosztályra alkalmas tűzoltó készülék kell a töltőállomáson levő pébégázcseretelepre.

14.4.3. 1-1 db, legalább 55A és 233B jelű vizsgálati egységtűz oltására alkalmas tűzoltó készülék kell - minden I-II. tűzveszélyességi fokozatú éghető folyadékot tároló föld feletti tartályhoz, valamint - minden megkezdett 2 db, III. tűzveszélyességi fokozatú éghető folyadékot tároló föld feletti tartályhoz.

14.4.4. A legfeljebb 10000 literes konténerkúthoz legalább 2 db, a 10000 liternél nagyobb konténerkúthoz 3 db, legalább 55A és 133B jelű vizsgálati egységtűz oltására alkalmas tűzoltókészüléket kell készenlétben tartani.

14.5. A üzemanyagtöltőállomásokon minden megkezdett 3 kútoszlop után és a töltőaknánál a szénhidrogén tűz oltására alkalmas anyagot, vagy 0,05 m3 nem éghető száraz felitató anyagot (kovaföldzeolit tartalmú örleményt, szorbens anyagot stb.) kell készenlétben tartani 1-1 db hosszú nyelű szórólapáttal.

14.5.1. A kezelőépületben jól hozzáférhetően 1 db, legalább 2 m2 nagyságú, természetes alapanyagú (műszálmentes), égéskésleltetett takarót kell elhelyezni a személyek mentésére. 14.6. A tároló- és a kiszolgáló berendezések biztonsági jelölésére a biztonsági szín és alakjeleire és a tűzvédelmi jelzőtáblákra e szabályzat, valamint e fejezet előző pontjainak előírásai vonatkoznak.


Tűzoltó készülékek elhelyezése tüzelőberendezés helyiségénél
az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról kiadásáról szóló
9/2008. (II. 22.) ÖTM rendelet
4. rész Tűzvédelmi műszaki követelmények,
Éghető folyadékok és gázok tárolása
VIII. fejezet Gáz- és Olajipari követelmények
7. Tűzoltó készülékek pontja alapján

7.1. A tüzelőberendezés helyiségénél - a helyiségből és kívülről a helyiség érintése nélkül egyaránt jól megközelíthető helyen - tűzoltó készülékeket kell készenlétben tartani. A szükséges tűzoltó készülékek az alábbiak:
a) 233 kW összteljesítmény alatt külön a gázfogyasztó berendezéshez nem szükséges;
b) 233-580 kW összhőteljesítményhez 1 db 55 A, 233 B és C tűzoltási teljesítményű;
c) 580-1160 kW összhőteljesítményhez 2 db 55 A, 233 B és C tűzoltási teljesítményű;
d) 1160-5800 kW összhőteljesítményhez 4 db 55 A, 233 B és C tűzoltási teljesítményű;
e) 5800 kW összhőteljesítményen felül 1 db 50 kg-os porral oltó és 4 db 55 A, 233 B és C tűzoltási teljesítményű.

Tűzoltó készülékek karbantartása
az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról kiadásáról szóló
9/2008. (II. 22.) ÖTM rendelet
1. rész Tűzoltó készülékek karbantartása
I. fejezet Tűzoltó készülékek karbantartása

1. Fogalom meghatározások

1.1. Készenlétben tartó: az a személy vagy szervezet, amely jogszabály által tűzoltó készülék készenlétben tartására kötelezett.

1.2. Karbantartás: (ellenőrzés és javítás) műszaki és adminisztratív tevékenységek összessége, melyek célja, hogy a tűzoltó készülék eredeti állapotát megtartsa, vagy abba azt úgy állítsa vissza, hogy képes legyen az eredeti funkcióit ellátni.

1.3. Karbantartó szervezet: karbantartó személyeket alkalmazó, tűzoltó készülék javító műhelyt fenntartó hatóság által regisztrált vállalkozás.

1.4. Karbantartó személy: karbantartó szervezet alkalmazásában (munkaviszonyban vagy egyéb szerződéses jogviszonyban) álló, jogszabályban meghatározott végzettséggel és gyakorlattal rendelkező természetes személy (tűzoltó készülék ellenőr).

1.5. Hatóság: Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság, mely regisztrálja a karbantartó szervezet nevét, címét és felügyeli tevékenységét.

1.6. OKF azonosító jel: egyedileg sorszámozott és a sorozatszám első három karaktere által a karbantartó szervezetet azonosító, hamísítás elleni védelemmel ellátott (hologramos) matrica, melyet a regisztrált karbantartó szervezetek a hatóság által kijelölt forgalmazótól vásárolhatnak meg.

2. Általános előírások

a) tűzoltó készülék karbantartást kizárólag a hatóság által regisztrált karbantartó szervezet végezhet,

b) A karbantartó szervezet irányítja és felel a karbantartó személy(ek) munkájáért,

c) a tűzoltáskor működésképtelen tűzoltó készülékről a hatóság felé bejelentést kell tenni; a tűzoltóság a tudomására jutott esetekről a hatóságot értesíti,

d) a karbantartási időszakokra vonatkozó a rendelet hatályba lépése előtt kiadott eltérési engedélyek érvényüket vesztik.

3. A készenlétben tartó feladatai

a) a készenlétben tartó vagy képviselője, megfelelő időközökben, rendszeresen vizsgálja a tűzoltó készülékeket, melynek során ellenőrzi, hogy minden egyes tűzoltó készülék:

aa) a tervezett telepítési helyen van,

ab) a tűzoltó készülék látható, a használat nem ütközik akadályba és a tűzoltó készülékkel szemben állva a magyar nyelvű használati utasítás olvasható,

ac) valamennyi nyomásmérő vagy jelző műszer jelzése a működési zónában található,

ad) a tűzoltó készülék zárolása sértetlen és ép, hiánytalan szerelvényekkel ellátott.

ae) a tűzoltó készülék felülvizsgálata esedékes-e;

b) a készenlétben tartó szükség esetén köteles gondoskodni a hiányosságok megszűntetéséről, az ellenőrző vizsgálatokat lehetőleg havonta, de legalább negyedévente kell elvégezni és a tűzvédelmi szabályzathoz kapcsolva az 1. rész I. fejezetének 5. függelékében meghatározottak szerint kell dokumentálni;

c) az a) pont szerinti vizsgálatokat karbantartó személy is végezheti;

d) a készenlétben tartónak kell gondoskodnia, a készenlétben tartott tűzoltó készülékek az 1. rész I. fejezetének 1. függelékében meghatározott időközönkénti, arra jogosult általi karbantartásáról; a részben vagy teljesen kiürült, (kiürített) tűzoltó készülékek újratöltésről;

e) az időszakot le kell rövidíteni, ha azt a környezeti körülmények vagy egyéb veszély indokolja.


1. függelék az 1. rész I. fejezetéhez

A tűzoltó készülékek élettartama és a javítási időközök

A tűzoltó készülék típusa Alapkarban- tartás1 (2. függelék) Közép- karbantar-tás1 (3. függelék Teljes körű kar-bantartás1 (4. függe-lék) A tűzoltó ké-szülék élettartama
Porral oltó, vizes oltóanyagbázisú habbal és vízzel oltó 1 év 5 és 15 év 10 év 20 év
Törőszeges porral oltó2 1 év 15 év 10 év 20 év
Gázzal oltó 1 év - 10 év 20 év
Valamennyi szén-dioxiddal oltó 1 év - 10 év A vonatkozó szabályozás szerint
Az MSZ 1040 szabványsorozat alapján gyártott tűzoltó készülék (széndioxiddal oltó kivételével) hat hónap - 5 év 20 év, de legkésőbb 2014. 12. 31-ig3

1 A kötelező ellenőrzési és javítási ciklusidők tűrési ideje 2 hónap.

2 Az eredetileg zárt (törőszeges) porral oltó tűzoltó készülékeket - újratöltésre - vissza kell juttatni a gyártóhoz

3 Lásd még: 6.1.

6.1. pont alapján: A tűzoltó készülékek, és alkatrészek élettartama a következők kivételével nem haladhatja meg a 20 évet:

a) a széndioxiddal oltó és a hajtóanyag palack,

b) az 50 kg és az annál nagyobb töltettömegű tűzoltó készülékek szakértői névjegyzékben szereplő szakértő véleménye alapján, 20 éven túl is üzemben tartható, de a meghosszabbítása nem lehet több mint, kétszer 5 év.

Vállaljuk:

  • jogszabályi előírás szerinti időközönként a felülvizsgálatok elvégzését,
  • az ellenőrzésekről nyilvántartás és jegyzőkönyvek elkészítését a megrendelők számára.

A tűzoltó készülékek karbantartására, javítására megfelelő karbantartói háttérrel rendelkezünk.

Munkavédelem | Tűzvédelem | Tűzoltó készülékek | Tűzoltó vízforrások
Forgalmazott tűzvédelmi eszközök | Oktatás

eXTReMe Tracker
  Fire-Sziget Kft. - Tűz- és Munkavédelem - Tel: 24/463-263